Petak, Lipanj 23, 2017
Text Size
Trenutno aktivnih Gostiju: 43 
1.jpg

 

Kad se govori o povijesti Novog Marofa prvo valja spomenuti Grebengrad, staro sada ruševno vlastelinstvo, nekada vlasništvo hrvatskih velikaša i plemi?a. Grebengrad je sagra?en još u dvanaestom stolje?u kao tvr?ava za obitavalište pojedinih porodica hrvatskih velikaša, te za obranu od eventualnih provala i napada. U sedamnaestom stolje?u Grebengrad je ženidbom dobio grof Juraj Erd?dy. Za vrijeme njegove vladavine Grebengradskim vlastelinstvom došlo je do katastrofalnog požara i napuštanja vlastelinstva. Grof Ljudevit Erd?dy preselio je sjedište grebengradskih posjeda u nizinu rijeke Bednje.

Tu najprije, na prostoru današnje ceste Novi Marof - Klju? podiže drevni dvor da bi 1776. godine na obližnjem brežuljku bio sagra?en jednokatni dvorac ?etverokutnog tlocrta okružen prekrasnim parkom i gospodarskim zgradama. Oko dvorca se postupno razvijalo naselje koje po tom vlastelinskom "Novom Majuru" dobiva ime Novi Marof. Me?utim, prvi spomen Novog Marofa javlja se ve? 1666. godine u djelu "Status familiae Patachich..." grofa Aleksandra Antonija Pata?i?a. U ovom kodeksu Novimaroff (Novi Marof) se spominje kao obiteljsko dobro u vlasništvu Nikole III. Pata?i?. Taj podatak, zasada, predstavlja najraniji povijesni spomen Novimaroff-a što na ma?arskom jeziku prevedeno glasi "Uj-Lepenye" u prijevodu "novo ladanje". Rije? je o novoj vikendici, ku?i za odmor, objektu ladanjske arhitekture kakvih je u Hrvatskom zagorju bilo na desetke.

Sve u svemu podaci svjedo?e da je centar današnjeg grada Novog Marofa naseljen ve? u 17. stolje?u kada je broj stanovnika oko dvora bio vrlo malen i raste veoma sporo. Primjerice godine 1857. ima samo devetnaest žitelja. Me?utim naselje je bilo smješteno na iznimno povoljnom mjestu, na raskrižju važnih puteva, izme?u Varaždina i Zagreba što povoljno utje?e na njegov razvoj. Godine 1886. uz naselje prolazi željezni?ka pruga, što predstavlja novi poticaj razvitku obrta, trgovine i uop?e društvenog života u Novom Marofu. Te je godine uslijedilo i preustrojstvo državne uprave, pa Novi Marof postaje središtem kotara u Županiji Varaždinskoj. Novi Marof je kao upravna jedinica obuhva?ao u svom sastavu ?etiri op?ine. Zbog svojeg položaja uskoro postaje glavno središte, a ve? 1890. godine zalaganjem grofice Luise Erd?dy, u naselju Mož?enec, u neposrednoj blizini Novog Marofa, otvara se i prva, za ono doba izuzetno dobro ure?ena i opremljena bolnica sa 20 kreveta, koju od godine 1890. može koristiti ve? 142 žitelja. 1926. godine, u nekadašnjem dvorcu grofa Erd?dya, otvara se Državno lje?ilište za plu?ne bolesti koje je i danas u funkciji.

Donošenjem zakona o podru?jima županija, gradova i op?ina u Republici Hrvatskoj došlo je do novog teritorijalnog ustroja pojedinih op?ina i gradova. Tako se dosadašnja Op?ina Novi Marof teritorijalno podijelila na šest novih op?ina. Op?ina Novi Marof tada je imala 13 909 stanovnika prema popisu stanovništva iz 1991. godine i površinu od 97 kvadratnih kilometara. Op?ina kao jedinica lokalne samouprave osigurava uvijete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih, i drugih djelatnosti od važnosti za podru?je op?ine. S obzirom na povijesni kontinuitet Novog Marofa kao centra šireg podru?ja u administrativnom, upravnom, gospodarskom i kulturnom smislu, izuzetno povoljnom geoprometnim položaju, visokom stupnju gospodarskog razvoja, te gospodarkim kapacitetima lociranim na tom podru?ju, kao i broju zaposlenosti i dostignutom stupnju komunalne i infrastrukturne opremljenosti naselja u sastavu Op?ine Novi Marof, podnjeta je Zastupni?kom domu Sabora Republike Hrvatske inicijativa odnosno prijedlog za proglašenje Op?ine Novi Marof - gradom. Zastupni?ki dom Sabora Republike Hrvatske donio je 17. sije?nja 1997. godine Zakon o podru?jima županija, gradova i op?ina u Republici Hrvatskoj, temeljem kojeg se dosadašnja Op?ina Novi Marof utvr?uje Gradom Novi Marof.


Aktualno.hr

Zadnje na forumu

Nema novih postova.

Baner