Petak, Lipanj 23, 2017
Text Size
Trenutno aktivnih Gostiju: 16 
1.jpg


O redu na ovom portalu brinu se administratori i moderatori: Boris Sever, Juraj Mrazovi?, Davor Pejnovi? te Petar Denac au nastavku teksta oni predstavljaju Novi-Marof.com portal.

U daljnjem tekstu pod Korisnikom se smatra svaki registrirani ?lan ovog portala. Posjetitelji su sve osobe koje su se u datom trenutku nalazile na ovom portalu (uklju?uju?i i korisnike).

Odgovornost Novi-Marof.com portala

Novi-Marof.com nije odgovoran za neto?ne navode prilikom prijave korisnika budu?i da se informacije koje korisnik daje naj?e?e ne mogu provjeriti. Novi-Marof.com ne preuzima odgovornost za eventualnu zloporabu informacija od strane ostalih korisnika, posjetitelja ili tre?ih osoba, to posebno vrijedi onda kada je korisnik ili posjetitelj sam omogu?io pristup informacijama. Nadalje, Novi-Marof.com ne odgovara za nedozvoljena saznanja o osobnim podacima korisnika ili posjetitelja od strane tre?ih osoba (npr. nedozvoljeni pristup hakera u bazu podataka).
Novi-Marof.com ima pravo, no ne obvezuje se, sadraj svakog teksta i primljenih fotografija, tj. grafi?kih datoteka uskladiti sa smjernicama na kojima se temelje ovi Uvjeti koritenja te ih, ukoliko je to potrebno, izmijeniti ili izbrisati.
Novi-Marof.com ne odgovara za neznatne nedostatke usluge.
Novi-Marof.com ne odgovara za prekid rada usluge koji nije sam skrivio, kao npr. zbog utjecaja vie sile ili tehni?kih smetnji Interneta.
Novi-Marof.com ne odgovara za linkove na druge web-stranice, posebno, no ne i isklju?ivo, za one koje korisnici ili posjetitelji sami postavljaju. Korisnik i posjetitelj sve stranice kojima moe pristupiti preko linkova otvara na vlastitu odgovornost.
Novi-Marof.com ne preuzima odgovornost za sadraje koje unose korisnici i posjetitelji. To se posebno odnosi na podatke u profilima korisnika, na komentare ?lanaka i slika, na priloge diskusijama u forumima, na chat kao i na razgovore preko internih komunikacijskih sustava za poruke.
Novi-Marof.com ne preuzima odgovornost niti jam?i za sadraj gore navedenih elektroni?kih informacija, kao ni za greke, klevetu, ruenje ugleda, vulgarni ili skandalozni materijal. Nadalje, za materijal koji ukazuje na zlo?ina?ko ponaanje ili ga poti?e ili ponaanje koje za sobom povla?i civilno pravnu odgovornost ili na bilo koji drugi na?in kri zakon.
U tim ?e slu?ajevima Novi-Marof.com sura?ivati sa svim slubama ili ?e se pridravati svih sudskih odluka koje ga pozivaju ili od njega trae da oda identitet onoga koji je takve informacije ili materijale objavio na ovom portalu.
Datum, vrijeme, sadraj i IP-adresa tako?er se u slu?aju zloporabe usluge mogu analizirati te iskoristiti za eventualni kaznenopravni progon. Isto vrijedi i za sadraj profila korisnika koji je korisnik sam unio.

Odgovornost korisnika i posjetitelja

Korisnik isklju?ivo odgovara za sadraj svoje prijave a time i za informacije o sebi koje stavlja na raspolaganje.
Korisnik jam?i da su navedeni podaci istiniti i da ga osobno opisuju.
Korisnik i posjetitelj se obvezuje da ne?e otetiti Novi-Marof.com ukoliko do?e do bilo kakvih tubi, tete, gubitaka ili potraivanja koja bi mogla nastati prijavom i/ili sudjelovanjem na ovom portalu, ukoliko te tete nisu nastale s namjerom ili nepanjom Novi-Marof.com portala.
Korisnik i posjetitelj se osobito obvezuje da ?e Novi-Marof.com osloboditi svake odgovornosti i svake obveze, trokova i prava koji proizlaze iz tete nastale zbog klevete, uvrede, povrede osobnih prava, zbog prekida rada usluge za korisnika, zbog povrede nematerijalnih dobara ili drugih prava.
Korisnik i posjetitelj se obvezuje da podatke tre?ih osoba (uklju?uju?i e-mail adresu) ne?e namjerno navesti kao svoje.
Korisnik i posjetitelj se obvezuje da ?e se pridravati primjenjivih zakona prilikom prijave i koritenja portala.
Korisnik i posjetitelj se obvezuje da ?e povjerljivo postupati s e-mailovima i drugim porukama te da tre?im osobama ne?e omogu?iti pristup bez pristanka autora istih.
Nepridravanje jedne od gore navedenih obveza moe dovesti kako do trenuta?nog prekida koritenja ovog portala tako moe imati i civilno pravne i kaznenopravne posljedice za korisnika i posjetitelja.
Novi-Marof.com prije svega pridrava pravo da korisnika isklju?i iz svog servisa ukoliko se prilikom prijave ili koritenja servisa, a prema miljenju Novi-Marof.com portala, budu irili nemoralni, vulgarni ili politi?ki radikalni sadraji ili fotografije.
Korisnik i posjetitelj jam?i da u okviru ovog portala ne?e postavljati fotografije ili neka druga djela, a da za to nije ovlaten prema odgovaraju?im autorsko-pravnim propisima.
Korisnik i posjetitelj se obvezuje da u fotogaleriji objavljuje samo vlastite radove.

Novi-Marof.com zadrava pravo preoblikovati ove Uvjete koritenja.
Korisnik i posjetitelj izjavljuje da je suglasan da se promijenjeni Uvjeti koritenja primjenjuju retroaktivno, ako Novi-Marof.com korisnika i posjetitelja upozori da je dolo do promjene Uvjeta koritenja i ako korisnik ili posjetitelj ne uloi pismenu albu na promjenu u roku od tjedan dana od dana koji slijedi danu kada je bila obavijest o promjeni.
Obavijest o promjeni Uvjeta koritenja objavljuje se javno na ovom portalu, na forumu, ili putem email adrese koju je korisnik naveo tijekom registracije.

Portal Novi-Marof.com je apoliti?an, sto zna?i da ne pripada niti jednoj politi?koj stranci, niti ne slui za promidbu samo jedne politi?ke stranke.

Baner